Thiết bị hội thảo

Bộ điều khiển trung tâm Medley DH-3100

Bộ điều khiển trung tâm Medley DH-3100

Bộ điều khiển trung tâm Medley DH-3100

Micro hội nghị Medley DH-820

Micro hội nghị Medley DH-820

Micro hội nghị Medley DH-820